Wyszukiwarka

Zmiana stanu produktów

Definicja podstawowa

Zmiana stanu produktów dotyczy wyłącznie jednostek, które przyjęły w zasadach (polityce) rachunkowości wariant sporządzania porównawczego rachunku zysków i strat. Wykazuje się ją w poz. A.II rachunku zysków i strat. Zmianę stanu produktów przedstawia saldo konta 49 „Rozliczenie kosztów”, przy czym:

•  saldo Ma konta 49 oznacza zwiększenie stanu produktów (przeksięgowywane na koniec okresu na konto wyniku finansowego) – odzwierciedla sytuację, gdy łączna wartość sald kont zespołu 5 i 6 na koniec okresu jest wyższa od sumy sald tych kont na początek okresu

•  saldo Wn konta 49 oznacza zmniejszenie stanu produktów (przeksięgowywane na koniec okresu na konto wyniku finansowego) – odzwierciedla sytuację, gdy łączna wartość sald zespołu kont 5 i 6 na koniec okresu jest niższa od wartości tych sald na początek okresu.

 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.