Wyszukiwarka

Zobowiązanie długoterminowe

Definicja podstawowa

Wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa o terminie zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy. Zalicza się do nich:

  •    zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
  •   zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  •   zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:

o      kredyty i pożyczki

o      z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

o      inne zobowiązania finansowe

o      zobowiązania wekslowe

o      inne


Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.