Wyszukiwarka

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące)

Definicja podstawowa

Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się:

 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

          - do 12 miesięcy

          - powyżej 12 miesięcy

 •        inne
 1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 •   z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

           - do 12 miesięcy

           - powyżej 12 miesięcy

 •    inne
 1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
 •   kredyty i pożyczki
 •   z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 •    inne zobowiązania finansowe
 •   z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
           - do 12 miesięcy

           - powyżej 12 miesięcy

 •  zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
 •   zobowiązania wekslowe
 •  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 •  z tytułu wynagrodzeń
 •   inne

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.