Wyszukiwarka

Zasada ostrożności

Definicja podstawowa
Zasada ostrożności (art. 7 ustawy o rachunkowości). Ustawa o rachunkowości nakazuje, by poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniać stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Zdarzenia, o których mowa wyżej należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.