Wyszukiwarka

Wynik finansowy

Definicja podstawowa
Wynik finansowy to porównanie dwóch strumieni zasobów wyrażonych w jednostkach pieniężnych: wpływających do firmy, które są zużywane w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (koszty), oraz wypływających z niej, zazwyczaj w formie sprzedawanych produktów (materialnych i niematerialnych) i otrzymywanych za nie aktywów pieniężnych lub wierzytelność (przychody) w okresie sprawozdawczym. Wyróżniamy różne rodzaje wyniku finansowego:
 
•  wynik finansowy ze sprzedaży – różnica między wielkością przychodów ze sprzedaży i kosztami osiągnięcia tych przychodów. Jeżeli suma przychodów przewyższa koszty ich uzyskania, to mamy do czynienia z zyskiem ze sprzedaży. Jeżeli suma przychodów jest niższa od kosztów ich uzyskania, to mamy do czynienia ze stratą ze sprzedaży;
 
•  wynik finansowy z działalności operacyjnej – wynik finansowy ze sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i koszty operacyjne, które nie wynikały z podstawowej działalności jednostki gospodarczej. Jeżeli przychody operacyjne przewyższają koszty operacyjne, to mamy do czynienia z zyskiem z działalności operacyjnej, natomiast jeżeli przychody operacyjne są niższe od kosztów operacyjnych, to mamy do czynienia ze stratą z działalności operacyjnej;
 
•  wynik finansowy brutto – wynik z działalności operacyjnej po przychodów i kosztów finansowych;
 
•  wynik finansowy netto – wynik finansowy brutto i odliczone od niego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.