Wyszukiwarka

Wyjawienie majątku

Definicja podstawowa
W toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:
 
•  nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej,
 
•  rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. 
 
Strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia oświadczenia. Jeżeli nie odmówią, to należy pamiętać, że oświadczenie składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Od 1 stycznia 2009 r. odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości nieodpowiadającej rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw. Także od 1 stycznia 2009 r. organ podatkowy jest obowiązany uprzedzić osobę wezwaną o prawie odmowy złożenia tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 39 o.p.).

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.