Wyszukiwarka

Wspólność (majątkowa)

Definicja podstawowa
Wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Małżonkowie mogą wspólność majątkową rozszerzyć, wyłączyć lub ograniczyć (art. 31–54 k.r.o.). 
 
Do majątku wspólnego należą w szczególności: 
 
•  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 
•  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 
•  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, 
•  kwoty składek zaewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 
 
•  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 
•  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 
•  prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 
•  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, 
•  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 
•  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, 
•  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, 
•  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, 
•  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 
•  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.