Wyszukiwarka

VAT

Definicja podstawowa
Podatek od wartości dodanej (z ang. Value Added Tax) – podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego „przerzucalność” na kolejne fazy obrotu).
 
W Polsce został wprowadzony przez ustawę z 8  stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz koniecznością harmonizacji polskiego prawa podatkowego z pra­wem UE ustawa z 1993 r. została zastąpiona ustawą z 11 marca 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 
Cechy VAT to:
 
•  powszechność – podatnikami są wszystkie podmioty dokonujące opodatkowanych czynności niezależnie od ich statusu;
 
 wielofazowość – powiązana jest z zasadą powszechności tego podatku, który powinien być nakładany podczas każdego etapu obrotu towarem lub usługą, aż do ostatecznego nabywcy; 
 
•  potrącalność – prawo do potrącenia VAT naliczonego w poprzedniej fazie obrotu od VAT należnego w następnej fazie obrotu. W wyniku zastosowania tej zasady wpłacie podlega tylko nadwyżka podatku należnego z tytułu dokonania opodatkowanej czynności ponad kwotę podatku naliczonego zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu;
 
•  neutralność – dzięki prawu do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru ekonomicznego tego podatku. Podatek w sensie ekonomicznym powinien obciążać konsumenta (ostatecznego odbiorcę towaru lub usługi), a dla podatnika (sprzedawcy towaru lub usługi) powinien pozostać ekonomicznie neutralny.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.