Wyszukiwarka

Ugoda

Definicja podstawowa
Porozumienie kończące spór, osiągane wskutek wzajemnych lub jednostronnych ustępstw. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu (art. 184 k.p.c.). Ugoda może być zawarta przed sądem albo sądem polubownym. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności (art. 1212 k.p.c.). Rodzajem ugody jest układ zawierany w trybie Prawa upadłościowego i naprawczego.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie cywilnym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.