Wyszukiwarka

Rachunkowość zabezpieczeń

Definicja podstawowa
Zasady rachunkowości, które należy stosować do kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, które można uznać za ograniczające ryzyko związane z aktywami lub pasywami. W takiej sytuacji kontrakt stanowi instrument zabezpieczający, który w odpowiednim stopniu zabezpiecza pozycję zabezpieczaną. Rachunkowość zabezpieczeń oznacza, że przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów należy uwzględnić wartość zabezpieczających je instrumentów finansowych. 
 
Kontrakt zabezpiecza składniki, jeżeli: 
 
•  przed jego zawarciem określono cel oraz to, które aktywa lub pasywa mają zostać za pomocą tego kontraktu zabezpieczone,
 
•  zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, 
 
•  stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu przepływów środków pieniężnych jest znaczny (art. 35a ust. 3, 4 uor). 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.