Wyszukiwarka

Restrukturyzacja

Definicja podstawowa
Reorganizacja działalności gospodarczej mająca na celu wzrost wydajności i zysku. Są to najczęściej radykalne działania zmierzające do zapewnienia firmie konkurencyjności, obejmujące m.in. zmiany strategii i organizacji oraz procesów, metod zarządzania i kultury firmy, a także zasobów materialnych i kapitału ludzkiego. Tak rozumiana restrukturyzacja staje się w Polsce coraz powszechniejsza, obejmując również firmy uważane za silne.
 
W zależności od celu przeprowadzania restrukturyzacji w praktyce spotyka się różnorodne jej formy.
 
Do najczęściej spotykanych należą:
 
•  Restrukturyzacja antycypacyjna – jest następstwem przewidywania przez kierownictwo przedsiębiorstwa istotnych zmian w jego otoczeniu. W przypadku trafnych prognoz umożliwia ona wyprzedzające dostosowanie struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania, programu produkcji do zachodzących zmian w otoczeniu i w efekcie uzyskanie przewagi konkurencyjnej, aż do objęcia pozycji lidera.
 
•  Restrukturyzacja dostosowawcza (adaptacyjna) – polega na szybkim i skutecznym wprowadzeniu zmian strukturalnych w reakcji na stwierdzone zmiany w otoczeniu. Przy właściwej identyfikacji powstałych zmian oraz dostatecznej głębokości i kompleksowości wprowadzanych zmian może skutecznie zapobiegać pogarszaniu się pozycji konkurencyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, zapewniając mu trwały byt.
 
•  Restrukturyzacja finansowa – jej celem jest osiągnięcie takiej struktury zadłużenia i kapitałów, która umożliwi: wdrożenie planów naprawczych, odzyskanie i utrzymanie wypłacalności oraz finansowanie zmiany kierunku strategii w razie takiej konieczności. Typowy proces restrukturyzacji finansowej składa się zwykle z dwóch etapów: zapewnienia finansowania krótkoterminowego umożliwiającego przetrwanie firmy, a następnie długoterminowej reorganizacji struktury kapitałów. Celem finansowania krótkoterminowego jest zapewnienie firmie funduszy, a zatem i czasu niezbędnego na opracowanie planu restrukturyzacji i propozycji refinansowania. Celem długoterminowej restrukturyzacji finansowej jest natomiast stabilna poprawa oraz możliwość wdrożenia uzgodnionego planu restrukturyzacji przy jednoczesnej obsłudze dotychczasowego lub nowego zadłużenia.
 
•  Restrukturyzacja kreatywna (rozwojowa) – podejmowana w sposób względnie niezależny od aktualnych lub przewidywanych zmian otoczenia w celu m.in. wywarcia wpływu na dokonanie się odpowiednich zmian w otoczeniu.
 
•  Restrukturyzacja marketingowa – ma na celu zmiany prowadzące do wzrostu sprzedaży, umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku dzięki prowadzeniu m.in. elastycznej polityki cenowej.
 
•  Restrukturyzacja naprawcza – jako szczególna odmiana restrukturyzacji adaptacyjnej przyjmuje charakter działań stabilizujących, a jej celem jest przywrócenie przedsiębiorstwu utraconej sprawności.
 
•  Restrukturyzacja operacyjna – obejmuje zmiany w podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, określonej zyskiem lub stratą operacyjną. Znajduje swoje odbicie w zmianach stanu i struktury aktywów przedsiębiorstwa.
 
•  Restrukturyzacja organizacyjna i zmiany systemu zarządzania przedsiębiorstwem – ma na celu takie dostosowanie struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa, aby były one zgodne z realizacją przyjętych strategii.
 
•  Restrukturyzacja produktowa – obejmuje zmiany w dotychczasowym asortymencie, jakim dysponuje przedsiębiorstwo.
 
•  Restrukturyzacja techniczna i technologiczna – łączy zmiany w ofercie przedsiębiorstwa i sposobach wytwarzania produktów w jeden spójny proces.
 
•  Restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa – polega na zwiększeniu wydajności majątku rzeczowego i zasobów ludzkich, tak aby odpowiadały kryteriom panującym na rynku.
 
•  Restrukturyzacja zatrudnienia – zmiany w obrębie struktury zatrudnienia prowadzące do obniżki kosztów i jak najlepszego dostosowania jej do potrzeb przedsiębiorstwa.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.