Wyszukiwarka

Próg rentowności ilościowy

Definicja podstawowa
Wielkość produkcji wyrobu wyrażona w jednostkach naturalnych, którą należy zrealizować przy założonym poziomie kosztów i ceny, aby przychód ze sprzedaży wyrobu pokrywał koszty poniesione na jego wytworzenie. Ilościowy próg rentowności produkcji jednoasortymentowej wyliczamy z wzoru:
 
                                                        BEP = K(s) : [C – k(z)]
gdzie:
 
K(s) – koszty stałe,
C – cena sprzedaży jednostki wyrobu,
k(z) – jednostkowy koszt zmienny.
BEP to minimalna wielkość produkcji gwarantująca osiągnięcie rentowności. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do jak najszybszego osiągnięcia i przekroczenia progu rentowności BEP. Wysoki próg rentowności jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż powoduje wysoką wrażliwość na zmiany wielkości i wartości sprzedaży.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.