Wyszukiwarka

Odpis

Definicja podstawowa
1. Podstawowy: kwota odprowadzana za każdego pracownika na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Aktualizujący: z tytułu trwałej utraty wartości: polega na doprowadzeniu wartości składnika aktywów wynikającej z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a jeśli nie można jej oszacować – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej (art. 28 ust. 7 uor).
w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.