Wyszukiwarka

Niewygasające wydatki

Definicja podstawowa

Wydatki wynikające z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie mają charakteru limitu rocznego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków niezrealizowanych do końca roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp). W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:
•  w sprawie zamówienia publicznego,
•  które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.

W przypadku wydatków niewygasających budżetu państwa, zgodnie z art. 181 ust. 2 i 3 uofp, Rada Ministrów w terminie nie późniejszym niż do 15 grudnia roku budżetowego może ustalić, w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, wykaz oraz plan finansowy wydatków niezrealizowanych do końca roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, i ostateczny termin ich dokonania, nie dłuższy niż 31 marca następnego roku budżetowego.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.