Wyszukiwarka

Należność

Definicja podstawowa

W rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są kategorią wyłącznie pieniężną i oznaczają wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych. Stanowią aktywa podmiotu gospodarczego.

Należności można podzielić według różnych kryteriów, wśród których do najważniejszych należą:

•  obszar rozliczeń – należności krajowe i zagraniczne,
•  termin płatności – należności krótkoterminowe i długoterminowe,
•  stopień wymagalności – należności prawidłowe (terminowe) i przeterminowane (przedawnione),
•  tytuł powstania – należności z tytułu dostaw, robót i usług, wypłaconych zaliczek, kar umownych, karnych odsetek itd.,
•  osoba dłużnika – należności od odbiorców towarów (produktów, usług), od pracowników, publicznoprawne itd.,
•  stopień realności – pewne, wątpliwe, sporne, nieściągalne.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.