Wyszukiwarka

Lokal mieszkalny

Definicja podstawowa
Lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale (art. 2 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi). Na podstawie tej ustawy osobom fizycznym przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub
  • przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
- jeżeli w wyniku tych inwestycji powstał lokal mieszkalny.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.