Wyszukiwarka

Kontrola zarządcza

Definicja podstawowa

Stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, że działalność jednostki prowadzona będzie skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa. Prowadzenie kontroli ma również na celu zwiększenie wiarygodności danych wykazywanych we wszystkich rodzajach sprawozdań. Kolejnym celem jest ochrona zasobów, a także rzetelność i skuteczność przepływu informacji. Natomiast w odniesieniu do pracowników kontrola zarządcza ma zapewnić przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów ogłosił w formie komunikatu standardy kontroli zarządczej. Standardy te nie są aktem prawa powszechnego, stanowią jednak wskazówki i wytyczają kierownikom jednostek kierunki w budowaniu systemu kontroli zarządczej w swojej jednostce.

Standardy zebrane zostały w grupy:
A – Środowisko wewnętrzne,
B – Cele i zarządzanie ryzykiem,
C – Mechanizmy kontroli,
D – Informacja i komunikacja,
E – Monitorowanie i ocena.

W grupie A znajdują się cztery standardy odnoszące się do personelu tworzącego środowisko wewnętrzne jednostki. Właściwa struktura organizacyjna, odpowiedni podział obowiązków oraz właściwe kompetencje pracowników mają zasadniczy wpływ na jakość i skuteczność realizowanych przez jednostkę zadań. Zebrane w tej grupie standardy to:
•    przestrzeganie wartości etycznych,
•    kompetencje zawodowe,
•    struktura organizacyjna,
•    delegowanie uprawnień.

Standardy z grupy B mają pomóc w ustaleniu hierarchii celów i zadań oraz pozwolić na efektywne zarządzanie ryzykiem. Należy prowadzić coroczną identyfikację ryzyka, jego analizę oraz podejmować działania w celu minimalizacji danego ryzyka. W grupie tej znajdują się następujące standardy:
•    misja,
•    określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
•    identyfikacja ryzyka,
•    analiza ryzyka,
•    reakcja na ryzyko.

Grupa C to standardy związane z dokumentacją kontroli zarządczej. Wiąże się to z wprowadzeniem w życie niezbędnych wytycznych, instrukcji oraz regulaminów. W grupie tej znalazły się również standardy związane ze sposobem prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi przez personel zadaniami. Standardy tej grupy to:
•    dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
•    nadzór,
•    ciągłość działalności,
•    ochrona zasobów,
•    szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
•    mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

W kolejnej grupie – czyli D – standardy odnoszą się do prawidłowego przepływu informacji. W jednostce powinien być zbudowany system komunikacji wewnętrznej umożliwiający przepływ informacji we wszystkich kierunkach: przełożony – pracownik, pracownik – przełożony oraz pracownik – pracownik. System ten powinien również umożliwić wymianę niezbędnych informacji z podmiotami zewnętrznymi. Znajdują się tu następujące standardy:
•    bieżąca informacja,
•    komunikacja wewnętrzna,
•    komunikacja zewnętrzna.

Standardy z ostatniej grupy – E – stanowią pomocne wskazówki w tworzeniu monitoringu i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Zaleca się wprowadzenie formy oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego przez kierownika jednostki. Oświadczenie takie może być złożone na podstawie wiedzy kierownika o stanie kontroli uzyskanej ze źródeł, takich jak samoocena czy przeprowadzony audyt. Ujęte w tej grupie standardy to:
•    monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
•    samoocena,
•    audyt wewnętrzny,
•    uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.