Wyszukiwarka

Kontrola

Definicja podstawowa

Czynności podejmowane przez uprawnione organy w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzanych rozliczeń podatkowych (kontrola podatkowa i skarbowa) oraz prawidłowości wprowadzania towarów na terytorium kraju (kontrola celna).

Kontrola podatkowa

Jest przeprowadzana przez organy podatkowe na podstawie przepisów art. 281–292 Ordynacji podatkowej. Kontrolę podatkową przeprowadzają organy podatkowe pierwszej instancji u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Jej celem jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jest ona przeprowadzana na podstawie pisemnego upoważnienia.

Kontrola skarbowa

Jest dokonywana na podstawie przepisów ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Jej celem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228–231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Kontrola celna

Kontroli celnej podlega przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów między obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi. Kontroli celnej podlega również przestrzeganie przepisów:
•    prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych;
•    regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych.
Zasady przeprowadzania kontroli celnej reguluje art. 30–55 ustawy o Służbie Celnej.
w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.