Wyszukiwarka

Kompensata

Definicja podstawowa

Forma zapłaty polegająca na potrąceniu wzajemnych i wymagalnych wierzytelności. Występuje w przypadku, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, pod warunkiem że przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (art. 498 k.c.). Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Kompensaty należy dokonać poprzez złożenie oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi (art. 499 k.c.). Nie mogą być umorzone przez potrącenie:

1) wierzytelności nieulegające zajęciu,
2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania,
3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych,
4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.