Wyszukiwarka

Kantor

Definicja podstawowa

Miejsce, w którym jest prowadzona tzw. działalność kantorowa polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży (art. 2 ust. 1 pkt 19 Prawa dewizowego). Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 672) i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:
•    prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,
•    prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,
•    wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,
•    lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

Zasady prowadzenia działalności kantorowej regulują przepisy art. 11–17f ustawy – Prawo dewizowe.

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPIR)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.