Wyszukiwarka

Inwentaryzacja produkcji niezakończonej

Definicja podstawowa

Produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), tj. niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem (§ 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir).

Podatnicy prowadzący pkpir mają obowiązek ujmować półwyroby oraz produkcję w toku w remanencie sporządzanym na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir).

Od 1 stycznia 2011 r. nie ma już wątpliwości, że produkcja w toku powinna się również znaleźć w remanencie służącym do wyliczenia dochodu rocznego z działalności gospodarczej, którego podatnicy prowadzący pkpir powinni dokonać tzw. różnicą remanentów (art. 24 ust. 2 updof w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.).

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPIR)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.