Wyszukiwarka

Dom jednorodzinny

Definicja podstawowa
Dom jednorodzinny to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny – art. 2 pkt 4 ustawy  z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304 z późn. zm.). Na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoby fizyczne mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),  to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt 2a) ustawy -  Prawo budowlane).

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.