Wyszukiwarka

Dyrektywa

Definicja podstawowa

Akt prawa Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych służących osiągnięciu, wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

Dyrektywy mają różną wagę: zalecana, obowiązująca oraz wprowadzana na okres próbny. Dyrektywy w wielu kwestiach pozostawiają krajom członkowskim Unii znaczną swobodę wyboru rozwiązań.

Dyrektywa, zwana również rekomendacją, jest to akt prawny prawa wspólnotowego. Jej celem jest zbliżenie legislacji w państwach członkowskich. Dyrektywa jest wiążąca dla państw członkowskich jedynie co do wyników, jakie trzeba osiągnąć. Pozostawia im natomiast wybór formy i środków, które podejmą dla realizacji celów wspólnotowych w ramach swego wewnętrznego porządku prawnego. Dyspozycje dyrektywy nie zastępują automatycznie państwowych reguł prawnych, ale nakładają na państwa członkowskie obowiązek przystosowania swojego prawa państwowego do dyspozycji wspólnotowych.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obywatele UE mogą powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektyw. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione trzy następujące warunki:
•    dyspozycje dyrektywy muszą określać prawa obywateli wspólnotowych w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny,
•    powołanie się na to prawo nie musi być związane z żadnym warunkiem lub obowiązkiem; termin wyznaczony na dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy musi już upłynąć,
•    bezpośredni skutek dyrektyw ma charakter sankcji wobec państwa członkowskiego i występuje tylko wtedy, gdy dyrektywa zawiera korzystniejsze uregulowania niż prawo krajowe.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.