Wyszukiwarka

Budżet zadaniowy

Definicja podstawowa

Sposób opracowania i wykonywania budżetu (wykorzystywany najczęściej w zarządzaniu finansami publicznymi), wiążący poszczególne dochody i wydatki z konkretnymi zadaniami realizowanymi w celu osiągnięcia określonych celów.


Teoria i praktyka finansów publicznych zgodnie potwierdza prawidłowość, że wykorzystanie środków publicznych jest tym bardziej efektywne, im dysponenci środków i realizatorzy zadań publicznych są bliżej społeczności, na rzecz której działają. Stąd też konieczność realizowania funkcji finansów publicznych za pomocą aparatu samorządu terytorialnego, który będąc najbliżej społeczności, może najskuteczniej realizować jej oczekiwania. Aby tak się stało, konieczne jest przejrzyste i komunikatywne zarządzanie finansami jednostek samorządowych, w tym opracowywanie budżetu. Dzięki wdrożeniu takiej metodologii budżetowania, która umożliwi kontrolę i monitorowanie wydatków budżetowych, jednostka samorządu terytorialnego ma szansę realizacji swoich powinności względem społeczności lokalnej. Jednym w gwarantów w tej kwestii jest budżet w układzie zadań. W przeciwieństwie do budżetu tradycyjnego budżet zadaniowy:


•   pokazuje wszystkie zadania realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych,
•   wskazuje, co ma zostać osiągnięte,
•   wskazuje sposób (standard) realizowania zadania,
•   ustala pełne koszty realizacji zadań,
•   kalkuluje koszty zadań według jednolitej metody i przez to porównywalne,
•   wszystkie wydatki przypisuje do określonych zadań,
•   kwoty planowanych dochodów i wydatków w obrębie zadań przypisuje do podziałek klasyfikacji budżetowej,
•   ustala jednoosobową odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych zadań,
•   określa pracochłonność poszczególnych zadań i czynności,
•   do każdego z zadań przypisuje specyficzne miary wykonania, efektywności i jakości realizacji zadań,
•   daje możliwość szerokiego uczestnictwa społecznego (jest czytelny i zrozumiały dla nieprofesjonalistów),
•   może służyć do racjonalizacji zatrudnienia,
•   pozwala na uczestnictwo osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań w procesie powstawania budżetu,
•   generuje realne i precyzyjne harmonogramy rzeczowe i finansowe,
•   umożliwia bieżące monitorowanie realizacji zadań i szybsze reagowanie na niekorzystne zjawiska,
•   umożliwia łączenie zadań w plany i programy wieloletnie przy zachowaniu zasady jednoroczności budżetu,
•   zapewnia interdyscyplinarne (zgodne z rzeczywistością) ujmowanie realizowanych zadań,
•   pozwala rozliczyć faktycznie poniesione koszty i odnieść je do efektów działania,
•   pozwala w sposób uporządkowany operować miarami niefinansowymi w zarządzaniu,
•   pozwala zaplanować koszty zadań, które mają być realizowane, i podejmować prawidłowe decyzje o zlecaniu realizacji zadań „na zewnątrz”,
•   powoduje, iż zadanie zyskuje cechy projektu – poza celem, sposobem realizacji, odrębnym budżetem uzyskuje się również harmonogram –  umieszczenie w czasie zarówno działań, jak i ich skutków finansowych dla budżetu.


W istocie budżetu zadaniowego nie chodzi jedynie o sam jego przejrzysty układ, ale także o towarzyszący jego funkcjonowaniu zespół narzędzi i nowych procedur organizacyjnych regulujących sposób zarządzania na wszystkich etapach: planowania, realizacji oraz sprawozdawczości.
Budżet zadaniowy stwarza większe możliwości analizy na różnych płaszczyznach oraz w różnorakim ujęciu kosztowym. Jest on znacznie lepszym instrumentem realizacji i kontroli wykonania różnych celów gospodarczych, gdyż pozwala ujrzeć całość danej dziedziny gospodarki komunalnej bądź działalności gminy. Przygotowanie budżetu w układzie zadań umożliwia decydentom porównywanie w czasie i przestrzeni kosztów świadczenia usług przez administrację samorządową i lepszą kontrolę nad planowanymi i realizowanymi wydatkami. Tak więc budżet zadaniowy pokazuje przejrzyście i precyzyjnie, na co są przeznaczane środki publiczne.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.