Wyszukiwarka

Biznesplan

Definicja podstawowa

Plan gospodarczy przedsiębiorstwa przedstawiający jego zamierzenia rozwojowe, strategię działań zmie-rzających do ich osiągnięcia, środki niezbędne w określonych warunkach działania, ramy czasowe, w jakich osiągnięcie celu jest możliwe, oraz zamierzony wynik końcowy. Biznesplan powinien być spójnym dokumentem, a zawarte w nim dane i informacje muszą być realne oraz tak podane, aby wspierały się wzajemnie.


Typowy układ i zakres treści biznesplanu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący:
•   krótka prezentacja przedsiębiorstwa (ok. 5%) – historia, cele, zadania, profil i zakres działal-ności, wielkość sprzedaży, posiadane oraz planowane środki,
•   analiza otoczenia (ok. 15%) – analiza obecnych rynków, przewidywane zmiany w otoczeniu, ocena konkurencyjności firmy,
•   analiza organizacyjna (ok. 15%) – ogólna charakterystyka aktywów, ocena sytuacji finansowej, główne słabości i atuty firmy,
•   rozwiązania strategiczne (ok. 30%) – określenie wybranej strategii rozwoju, jej warianty i ich uzasadnienie, system celów firmy (cele krótko-, średnio- i długoterminowe),
•   plan działania (ok. 30%) – program działania, wybór środków, sekwencja działań, strategia wdrożenia planu, metody kontroli wskaźników,
•   podsumowanie zawierające istotę całego przedsięwzięcia (ok. 5%).


Biznesplan służy właścicielowi i kierownictwu firmy jako podstawowy dokument każdego ich przedsię-wzięcia. Sporządza się go szczególnie w następujących przypadkach: przed założeniem nowego przed-siębiorstwa, podczas łączenia przedsiębiorstw, w celu uzyskania przez przedsiębiorstwo środków na sfinansowanie swojej działalności, w krytycznym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. zmiana formy własności, restrukturyzacja, modernizacja itp.).

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.