Wyszukiwarka

Analiza finansowa

Definicja podstawowa

Jej celem jest ocena stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Jest ona najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa. Użyteczna jest nie tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla innych podmiotów z różnych powodów zainteresowanych jego stanem. Wykorzystuje ona wskaźniki finansowe wyrażone w wielkościach względnych. Umożliwia to porównywanie danego przedsiębiorstwa do innych z danej branży, a także badanie zmian w obrębie danego przedsiębiorstwa w czasie, co jest bardzo użyteczne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, mających do wyboru kilka inwestycji.


Ze względu na czas przeprowadzania analizy wyróżnia się następujące rodzaje analizy finansowej:
•   analiza wstępna – analiza ax ante, która poprzedza sporządzenie planu działania. Ma ona na celu ocenę efektywności i zasadności prowadzonej działalności. Wykorzystywana jest podczas budowania planu działania, szczególnie w procesie budżetowania,
•   analiza następcza – analiza ex post. Jej celem jest ocena sytuacji i rezultatów działalności przedsiębiorstwa w przeszłości. Na jej podstawie określane są kierunki działania w przyszłości oraz służy ona jako podłoże do opracowywania planów na kolejne okresy.


Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych, wyróżnia się następujące metody analizy finansowej:
•   metody ogólne, które opierają się na badaniu zjawisk i procesów finansowych o bardzo złożonym charakterze. Celem tej metody jest pokazanie wzajemnych współzależności oraz określenie kierunku badań. Wyróżnia się tutaj metodę indukcyjną i metodę dedukcyjną;
•   metody szczegółowe, które polegają na poszerzaniu badań analitycznych procesów gospodarczych. Dzięki nim możliwa jest ocena stanu badanych zjawisk oraz znalezienie ich przyczyn. Wyróżnia się tutaj metodę porównań i metody badań przyczynowych.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.